อำเภอสันกำแพง

Written by | พฤศจิกายน 14, 2013 | 0

ทิวทัศน์ขึ้นชื่อ เลื่องลือคนงาม เขตคามโคนม ชื่นชมหัตถกรรม

สันกำแพง เป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งความเงียบสงบและความบันเทิง ตั้งอยู่ใน เชียงใหม่นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของ สันกำแพง เช่น ร่มบ่อสร้าง น้ำพุร้อนสูงที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ และดื่มด่ำกับบรรยากาศอันมีสีสันเชียงใหม่ อุดมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ร้านอาหารชั้นเลิศ แหล่งช็อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ

ตามหลักฐานศิลาจารึกที่ค้นพบ  ณ  วัด เชียงแสน  หมู่ที่  2  ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  สันนิษฐานว่า  พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันกำแพง  มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในพันนาภูเลา  แขวงเมืองเชียงแสน ( ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดเชียงราย ) ต่อมาได้มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำแม่ออน  ในเขตท้องที่อำเภอสันกำแพงตามหลักฐานในศิลาจารึกปรากฏข้อความว่า  “ เมื่อพระเจ้าศิริลัทธมังกรมหาจักรพรรดิราชาราชเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  “หมื่นดาบเรือน” ในปีวอก สัมฤทธิดิก ( เปลิกสัน )  จุลศักราช  840    เดือน  6 ขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ ได้มีจิตศรัทธาเชิญชวนบรรดาทายกและทายิกาทั้งหลาย  ร่วมกันก่อสร้างวิหาร  พระเจดีย์หอไตรปิฎกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า “ สาลกิจญาหันตาราม ”   ซึ่งต่อมาคือ “ วัดเชียงแสน  ” ในเขตท้องที่ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ในปัจจุบันต่อมาเมื่อชุมชนมีความเจริญขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นแขวง  เรียกว่า “ แขวงแม่ออน ”  อยู่ในเขตการปกครองของนครเชียงใหม่  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2445  ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรส  ได้เกิดกบฎเงี้ยว  ขึ้นที่จังหวัดแพร่  และได้มีชาวเงี้ยว   ในเขตแขวงแม่ออน ได้บุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่  ตำบลแช่ช้าง  และเผาที่ทำการ แขวงแม่ออน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2466  ทางราชการจึงได้ย้ายที่ทำการแขวงแม่ออน  มาปลูกสร้างใหม่ ที่บ้านสันกำแพง    จึงได้ใช้ชื่อว่า  “ อำเภอสันกำแพง  ”  มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา ปี พ.ศ. 2546  ฯพณฯ  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการพัฒนาอำเภอสันกำแพง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ประกอบกับ ประชาชนได้เสนอแนวคิด   ต้องการให้ย้ายที่ว่าการอำเภอสันกำแพงและส่วนราชการต่าง ๆ ให้ตั้งเป็น “ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง” แห่งใหม่ สำหรับพื้นที่เดิมสมควรคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ “ข่วงสันกำแพง” สำหรับที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงใหม่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณสถานี   ใบยาแม่ออน  ในพื้นที่ตำบลทรายมูล  ร้องวัวแดง และแช่ช้าง เนื้อที่  108  ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้  ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ  7,787,000 บาท และเริ่มเปิดให้บริการ ประชาชน  ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม  2548  และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เมื่อวันที่  16  เมษายน  2548  สำหรับส่วนราชการอื่นอยู่ระหว่างการของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่สำคัญในอำเภอสันกำแพง โรงเรียนในอำเภอสันกำแพง ตำบลในอำเภอสันกำแพง
 • โรงเรียนสันกำแพง
 • โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง
 • โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์
 • โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว
 • โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
 • โรงเรียนวัดสันป่าค่า
 • โรงเรียนวัดสันโค้ง
 • โรงเรียนวัดทรายมูล
 • โรงเรียนอนุบาลรักนิรันดร์
 • โรงเรียนบ้านร้องก่องข้าว
 • โรงเรียนวัดย่าปายร้อยพร้อมสามัคคี
 • โรงเรียนวัดช่างเพี้ยน
 • โรงเรียนวัดป่าตาล
 • โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
 • โรงเรียนบ้านบวกค้าง
 • โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
 • โรงเรียนวัดน้ำจำ
 • โรงเรียนวัดม่วงม้า
 • โรงเรียนวัดบ้านใหม่
 • โรงเรียนวัดร้องวัวแดง
 • โรงเรียนวัดสันกลางใต้
 • โรงเรียนบ้านมอญ
 • โรงเรียนอนุบาลเศรษฐศิลป์
 • โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
 • โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่
 • โรงเรียนอนุบาลพัฒนา
 • โรงเรียนวัดบ้านน้อย
 • โรงเรียนบ้านสันกำแพง
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านฌานินทร
 • โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
 • โรงเรียนวัดล้านตอง
 • โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว
 • โรงเรียนวัดบ้านหม้อ
 • โรงเรียนวัดหนองแสะ
 • โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
 • โรงเรียนวัดริมออน
 • โรงเรียนวัดป่าตึง
 • โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
 • โรงเรียนวัดดอยยาว
 • โรงเรียนบ้านดอนปิน
 • โรงเรียนวัดป่าเปา
 • โรงเรียนบ้านแช่ช้าง
 • โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
 • โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง
 • โรงเรียนวัดสันมะแปบ

วัดในอำเภอสันกำแพง

ตำบลแช่ช้าง

 • วัดกฤษณา
 • วัดแช่ช้าง
 • วัดดงขี้เหล็ก
 • วัดดอนปีน
 • วัดป่าเปา

ตำบลต้นเปา

 • วัดต้นเปา
 • วัดต้นผึ้ง
 • วัดบวกเป็ด
 • วัดบ่อสร้าง
 • วัดพระป้าน
 • วัดสันป่าค่า
 • วัดสันมะฮกฟ้า
 • วัดหนองโค้ง
ตำบลทรายมูล

 • วัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า)
 • วัดดอนมูล
 • วัดทรายมูล
 • วัดสันก้างปลา
 • วัดสันโค้ง

ตำบลบวกค้าง

 • วัดกอสะเลียม
 • วัดช่างเพี้ยน
 • วัดบวกค้าง
 • วัดบ้านโป่ง
 • วัดป่าตาล
 • วัดย่าพาย
 • วัดร้องกองข้าว
 • วัดร้อยพร้อม
ตำบลแม่ปูคา

 • วัดปงป่าเอื้อง
 • วัดป่าสักน้อย
 • วัดปูคาใต้
 • วัดแม่ปูคาเหนือ
 • วัดสันมะแปป

ตำบลร้องวัวแดง

 • วัดน้ำจำ (น้ำชำ)
 • วัดม่วงเขียว
 • วัดม่วงม้าใต้
 • วัดม่วงม้าเหนือ
 • วัดร้องวัวแดง
 • วัดลังการ์
 • วัดวังธาร
ตำบลสหกรณ์

 • วัดถ้ำเมืองออน

ตำบลสันกลาง

 • วัดบ้านมอญ
 • วัดสันกลางใต้
 • วัดสันกลางเหนือ
 • วัดสีมาราม

ตำบลสันกำแพง

 • วัดคำซาว
 • วัดบ้านน้อย
 • วัดป่าแดง
 • วัดป่าเห็ว
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดสันกำแพง
 • วัดสันติวนาราม
 • วัดสันใต้
 • วัดสันปูเลย
ตำบลห้วยทราย

 • วัดดอยซิว
 • วัดทุ่งต้อม
 • วัดป่าตึง
 • วัดแม่ตาด
 • วัดล้านทอง
 • วัดสันข้าวแคบกลาง
 • วัดหนองแสะ

ตำบลออนใต้

 • วัดบ้านโห้ง
 • วัดป่าแงะ
 • วัดป่าตึง
 • วัดป่าห้า
 • วัดแม่ผาแหน
 • วัดอรุณโชติการาม

ถ้าคุณชอบ แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณได้เลยค่ะ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

เชิญแสดงความคิดเห็นค่ะ!


Single content advertisement bottom
Filed in:
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Email
Print