วัดนันทาราม

Written by | พฤษภาคม 24, 2013 | 0

วัดนันทาราม เชียงใหม่ ของเชียงใหม่โอนลี่ วัดนันทารามเชียงใหม่มีพื้นที่กว้างขว้างมาก เชียงใหม่โอนลี่เข้าไปครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนดีเพราะว่ากว้างมาก ตามในสายตาครั้งแรกที่เห็นก็มี พระวิหาร ที่ตั้งอยู่อย่างสง่างาม เป็นรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนาไทยโดยแท้  เชียงใหม่โอนลี่เลยขอไปกราบสักการะพระประธานในวิหารก่อนเลยรับรู้ถึงความสงบจิตสงบใจอย่างรับรู้ได้เลย พอเดินออกมาก็จะเห็น พระบรมธาตุเจ้าเจดีย์สีทองใหญ่มากๆ ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานที่ทางตำนานพื้นเมืองและตำนานโยนกนครกล่าวรับรองถูก ต้องพร้องกันว่า แต่สิ่งที่น่าจะโดดจิตโดใจเชียงใหม่โอนลี่มากที่สุดก็คงเป็น หอธรรม หรือ หอไตรปิฎก (ที่มีความสวยงามมาก) นอกจากนี้ในวัดยังมี บ่อน้ำโบราณ  ซุ้มประตูโขง  พระเพชรหรือหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนันทาราม  มีอายุ ๕๐๐ กว่าปี หากเพื่อนมาเชียงใหม่ก็น่าจะมาเที่ยววัดนันทารามสักครั้งก็น่าจะดีขอเปลี่ยนจากวัดที่ดังๆ มาเที่ยววัดที่มีอะไรมากมายกว่าที่ทานคิดดู

วัดนันทาราม (1) วัดนันทาราม (2) วัดนันทาราม (3) วัดนันทาราม (4) วัดนันทาราม (5) วัดนันทาราม (6) วัดนันทาราม (7) วัดนันทาราม (8) วัดนันทาราม (9) วัดนันทาราม (10) วัดนันทาราม (11) วัดนันทาราม (12) วัดนันทาราม (13) วัดนันทาราม (14) วัดนันทาราม (15) วัดนันทาราม (16) วัดนันทาราม (17) วัดนันทาราม (18) วัดนันทาราม (19) วัดนันทาราม (20) วัดนันทาราม (21)

วัดนันทาราม ตั้งอยู่นอกประตูเชียงใหม่   เดิมเรียกว่า บ้านเขิน”  ในเขตตำบลหายยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา  วัดนี้มีกำแพงสองชั้นล้อมรอบเขตวัด  แต่เดิมชั้นในเรียกว่า เขตพุทธาวาส หรือ ข่วงแก้วทั้งสามซึ่ง มีองค์พระเจดีย์  พระวิหาร  อุโบสถ  ศาลาบำเพ็ญบุญ หอไตร  ตั้งอยู่บริเวณด้านใน ส่วนชั้นนอกนั้นเดิมเรียกว่า  เขตสังฆาวาส อันมีกุฏิสำหรับพระภิกษุอยู่  เดิมมีกุฏิสองหลัง  หลังหนึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเขตพุทธาวาส เรียกว่า กุฏิเหนือ  มีภิกษุสามเณรอยู่คณะหนึ่ง  ส่วนอีกหลังหนึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเขตพุทธาวาส  เรียกว่า กุฏิใต้ มีภิกษุสามเณรอยู่อีกคณะหนึ่ง ทั้งสองคณะนี้การปกครองในสมัยก่อนนั้นไม่ขึ้นต่อกัน  จึงได้นามอีกอย่างหนึ่ง  คืออารามเหนือและอารามใต้ ปัจจุบันอารามเหนือหรือกุฏิเหนือได้ร้างไปแล้ว ส่วนกุฏิใต้นั้นก็ได้ย้ายมาตั้งทางด้านทิศตะวันออกของกุฏิเดิมอีกประมาณ ๑๐ เมตร  เรียกว่า กุฏิต่ำ”  หรือภาษาเมืองล้านนาเรียกว่า โฮงต่ำ

วัดนันทาราม  แต่เดิมเป็นป่าไม้ไผ่ตามตำนานนั้นกล่าวว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระอานนท์ พระโสณะเถรเจ้า  พระอุตตระเถรเจ้า   พระรตนะเถรเจ้า  ได้เสด็จออกจากเมืองกุสินารา   ซึ่งขณะนั้นพญาอโศกราชครองเมืองกุสินาราอยู่  พร้อมด้วยพญาอินทร์ก็มาอุปฐากพระพุทธเจ้าและพระเถรเจ้าทั้ง ๔ องค์นั้น  ก็ได้เสด็จเทศนาธรรมสั่งสอนแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตามลำดับจนกระทั่งเสด็จมาถึงเมืองเชียงใหม่  ขณะนั้นเมืองเชียงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกบ้านธะมิระทั้ง หลาย   พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระเถรเจ้าทั้ง ๔ องค์ได้เสด็จมาถึงวัดบุพผารามหรือวัดสวนดอกก่อน  พระพุทธองค์ก็ไว้ เกศา ๑ เส้น  แล้วเสด็จไปวัดอโศการาม  ก็ไว้เกศา ๑ เส้น  เสด็จไปวัดปิจาราม ก็ไว้เกศา ๑ เส้น  เสด็จไปวัดสังฆาราม  ก็ไว้เกศา ๑ เส้น  เสด็จไปวัดโชติการาม  ก็ไว้เกศา ๑ เส้น  พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระเถรเจ้าก็เสด็จไปทางทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้  ขณะนั้นมีนายธะมิระผู้หนึ่งสร้างตูบ หรือกระต๊อบหลังหนึ่งอยู่รักษาสวนในป่าไผ่นั้น  พระพุทธองค์และพระเถระเจ้าก็เสด็จไปยังที่แห่งนั้น นายธะมิระจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระเถรเข้าอยู่สำราญในตูบของตนคืนหนึ่ง  พอรุ่งเช้านายธะมิระก็ถวายภัตตาหารแก่พระพุทธองค์และพระเถระ   เมื่อภัตกิจเสร็จแล้ว  พระพุทธองค์จึงได้ทำนายว่า  ฐานะที่นี้จะเป็นอารามอันหนึ่งในภายภาคหน้า  ได้ชื่อว่า นันทาราม  หรือนันตาราม”  แล้วพระพุทธองค์ก็ถอดเกศาเส้นหนึ่งไว้แก่นายธะมิระ  เมื่อนั้นนายธะมิระก็อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถรเจ้าไปประทับชั่ว คราวในสวนของตน   แล้วก็ทำมณฑปอันใหญ่ประกอบด้วยเครื่องประดับทั้งหลายเป็นต้นว่า ดอกไม้นานาชนิดเพื่อเป็นที่สำราญแก่พระพุทธองค์  บรรจุไว้ในที่ประทับชั่วคราวแห่งนี้  ก่อเจดีย์สูงสามศอก  ณ  ที่แห่งนี้ปัจจุบันคือ วัดนันทาราม

ปัจจุบันวัดนันทาราม ตั้งอยู่ในเขตตำบลหายยาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพระปลัดบุญธรรม ธมฺมวโร (สุวรรณ) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙- ปัจจุบัน ท่านพระปลัดบุญธรรม ธมฺมวโร ได้พัฒนาวัด และรักษาขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของวัดมาโดยตลอด ทำให้วัดนันทารามมีความสวยงาม สะอาด สงบ ร่มรื่น มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่ยังคงคุณค่าของความเป็นล้านนา เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ศรัทธาประชาชน และเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมทั้งของวัดและชุมชน เช่น ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้ากิจกรรมพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เหมาะแก่การอนุรักษ์ รักษาให้คงอยู่สืบต่อไป

 

วัดนันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-274165

 


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.